تحلیل تنش غیرخطی کانال تهویه تحت فشار داخلی

در این آموزش کاربردی یادمیگیریم که چگونه آنالیز یک کانال تهویه تحت فشار داخلی با نرم افزار آباکوس انجام دهیم و تنش های غیر خطی را بدست آوریم

مدرس: معین جولایی

  • 0(0)

درباره این دوره

در آموزش با تحلیل غیر خطی کانال تهویه تحت فشار داخلی در نرم افزار آباکوس ( (abaqusآشنا خواهیم شد. هدف از این تحلیل به دست آوردن تنش های غیر خطی است. برای فراگیری مفاهیم این دوره تسلط کامل به مفاهیم استاتیک تسلط نسبی به دروس مقاومت مصالح توصیه میشود. از مهم ترین بخش های این آموزش آشنایی با مدلسازی کانال تهویه و دستگاه مختصات مستطیلی در نرم افزار آباکوس میباشد. مفاهیم این دوره در طراحی قطعاتی که صفحات نازک دارند کاربرد زیادی دارد که از مهم ترین آنها میتوان به کانال تهویه کولر اشاره کرد.

  • ارزش آموزشرایگان
  • سطح مهارت متوسط
  • آموزش گام به گام
  • آزمون
  • محتوای آموزشی برجسته
  • پشتیبانی مدرس
  • تدریس توسط استاد صنعتی
  • آنالیز کانال تهویه
  • آنالیز کانال تهویه
بیوگرافی مدرس
از نگاه شما

ارزش خرید نسبت به قیمت

توانایی انتقال مطلب

میزان کاربردی بودن آموزش

کامل و جامع بودن مطالب

240 نفر از خریداران
پیشنهادخرید داده اند